SET

'A JA TEGO PISAŁ NIE BĘDĘ' - PRACA Z TRUDNYM ZACHOWANIEM UCZNIA

AGRESJA, OBNIŻONA SAMOKONTROLA, ZABURZENIA EMOCJONALNE

 

 

Celem szkolenia jest jak wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności radzenia sobie z agresją słowną ucznia wobec nauczyciela i innymi prowokacyjnymi zachowaniami na lekcji. Szkolenie wyposaża również w techniki pracy długoterminowej z uczniem trudnym. Większość przedstawianych metod pracy opiera się nie tylko na tym, co można 'zrobić z uczniem' ale również na tym, co dorosły może zmienić modyfikując swój sposób wyrażania emocji i reagowania na zachowanie dziecka.


oferujemy Państwu dwie wersje szkolenia dotyczące trudnych zachowań uczniawersja podstawowa - 5 godzin dydaktycznych
 • radzenie sobie z prowokacją słowną ucznia
 • agresja impulsywna i zsocjalizowana: dwie różne kategorie zachowań trudnych
 • 'Michał jest uczniem agresywnym...' - zły początek czyli o zasadach prawidłowej opinii dla specjalisty
 • wybuch złości na lekcji - jak zapobiegać i radzić sobie kiedy jest za późno na zapobieganie
 • metody pracy z obniżoną samokontrolą - rozwijanie umiejętności konstruktywnego wyrażania złości
 • wzmacnianie zachowań prospołecznych - techniki pracy długoterminowej


 • Karta Potrzeb Indywidualnych - metody rozpoznania problemu, ocena zasobów i deficytów dziecka
 • Program Działań Wspierających - dobór metod i strategii pracy z uczniem 


Czas trwania
Koszt
Liczba uczestników
 
   
5 godzin dydaktycznych
45 zł od osoby
minimum 14 osób


wersja rozbudowana - 10 godzin dydaktycznych,

czyli wersja podstawowa poszerzona o następujące zagadnienia:


 • 'Michał, ty jednak jesteś niegrzeczny' - błędne koło mechanizmu etykietowania
 • Współpraca z rodziną - program pracy na płaszczyżnie szkoła - dom
 • spójny system zasad - nagród i konsekwencji - praca metodami poznawczo - behawioralnymi
 • 'I co my z nim zrobimy' - wszechstronny model współpracy w szkoleObydwie wersje szkolenia oparte są na analizie realnych  sytuacji, jakie miały miejsce w trakcie prowadzenie zajęć,

wypowiedzi uczniów i sytuacji konfliktowych, które wymagały interwencji. Omawiane strategie działania, są konkretnymi wskazówkami do pracy na terenie szkoły.
Czas trwania                     10 godzin dydaktycznych
Koszt                                 90 złotych od osoby
Liczba uczestników           minimum 14 osób