SET

METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

PRACA Z TRUDNYM UCZNIEM / NASTOLATKIEM - MOTYWOWANIE DO ZMIANY

 

 

Często w pracy dydaktycznej i wychowawczej spotykamy zbuntowanych uczniów - wagarujących, eksperymentujących z alkoholem lub innymi środkami psychoaktywnymi, niezmotywowanych do nauki i do współpracy z nauczycielem. Próby nawiązania relacji z takim uczniem często kończą się poczuciem frustracji i bezsilności ze strony nauczyciela, brakiem zmiany ze strony ucznia oraz eskalacją wzajemnej mniej lub bardziej kamuflowanej agresji.


Celem tego szkolenia jest dostarczenie Państwu wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w codziennej pracy z takim uczniem. Metoda dialogu motywującego uczy jak stopniowo, etapowo budować relację i możliwość zmiany. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem konkretnych przypadków z codziennej pracy uczestników szkolenia.

 


zakres merytoryczny:

 

  • Motywacja do zmiany jako proces - podstawy wieloetapowego modelu zmiany wg Prochaski i Di Clemente
  • Postawa lekceważąca, bezczelny ton - opór w pracy z ucznie (wychowawczej i pedagogicznej)
  • Nie walcz z oporem, ale go wykorzystaj - strategie pracy z nastawionym negatywnie uczniem
  • Rozpoznanie etapu gotowości do zmiany - narzędzia diagnostyczne i adekwatne strategie zaradcze
  • Jak pomóc nastolatkowi rozpoznać swój klucz motywacyjny - metoda bilansu decyzyjnego
  • Ważne co mówisz, ale przede wszystkim jak mówisz - podstawowe zasady empatycznego kontaktu uwzględniające specyfikę rozwoju psychospołecznego nastolatków

 


czas trwania 5 godzin dydaktycznych

koszt 45 zł od osoby

liczba uczestników min. 14 osób